Nederland onder Franse invloed

TerugVolgende
 
 
Culturele overdracht en staatsvorming in de Napoleontische tijd
Op het snijvlak van de achttiende en de negentiende eeuw onderging de Nederlandse staat enorme veranderingen. Binnen één generatie veranderde het land van een federale republiek in een centraal geleide monarchie. Enerzijds kwam de gedaanteverwisseling voort uit Bataafse hervormingsijver, anderzijds oefende de Franse regering grote druk uit op haar bondgenoot om ingrijpende institutionele hervormingen te bewerkstelligen. Frankrijk heeft als culturele en militaire grootmacht een aanzienlijke rol gespeeld in de Noord-Nederlandse ontwikkelingen. Maar de culturele overdracht tussen beide landen is allerminst congruent geweest met de ongelijke machtsverhoudingen. Nationale verschillen werden destijds erkend en door velen gezien als een voldongen feit. Via een proces van toe-eigening konden Franse culturele, juridische en politieke instituties geschikt worden gemaakt voor de Nederlandse omstandigheden. Soms gebeurde dit spontaan, soms werden zij opgedrongen. Geregeld wisten de Nederlanders eigen gebruiken te behouden door deze zo te herformuleren dat zij pasten binnen de opgelegde instituties uit Frankrijk. Bovendien was geen sprake van eenrichtingsverkeer omdat enkele vooraanstaande napoleontische bestuurders Nederlandse vernieuwingen wilden overnemen. Deze pluriforme erfenis werd niet ongedaan gemaakt na 1813. Willem I’s eenheidsstaat behield tal van instituties uit de napoleontische tijd.
   
Titel Nederland onder Franse invloed

Ondertitel Culturele overdracht en staatsvorming in de Napoleontische tijd
Auteur dr. Martijn van der Burg
Rubriek Franse Revolutie, Patriotten- & Franse tijd
Omvang 352 Pagina's
Formaat 17,5 x 24,5 cm
Uitvoering Gebonden, geïllustreerd
Prijs € 26,00
ISBN 978 90 6707 636 4
Status Voorraad
   
 

TerugVolgende